Začiatkom tohto roka nadobudlo účinnosť niekoľko legislatívnych zmien v oblasti výberu daní. Podnikateľom tak v novom roku pribudnú viaceré povinnosti, niektorí z nich však môžu počítať aj s rôznymi úľavami. Financial Report sumarizuje najdôležitejšie daňové novinky pre rok 2022.
Foto: Shutterstock

Platitelia DPH majú od 1. januára 2022 novú povinnosť. Finančnej správe SR musia oznámiť čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré využívajú na podnikanie. Novinka vyplynula z novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Finančná správa SR už v tejto súvislosti začala čísla účtov platiteľov DPH zverejňovať na svojom portáli. Podnikatelia si tam po novom môžu overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ nahlásil daniarom. 
Za nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti, prípadne za uvedenie nepravdivých údajov, môže daňový úrad uložiť firme pokutu od 30 do 30-tisíc eur. Mení sa aj takzvané ručenie za DPH. Spomínaný zoznam účtov platiteľov dane z pridanej hodnoty by však mali sledovať nielen dodávatelia, ale aj odberatelia. Ak totiž firma – odberateľ zaplatí faktúru od firmy – dodávateľa na bankový účet, ktorý v čase platby nebol v novom zozname, môže sa stať ručiteľom za daň na výstupe, ktorú dodávateľ nezaplatil. Daniari následne nebudú DPH vymáhať od dodávateľa, ale od odberateľa.
Novela zákona o účtovníctve umožňuje podnikateľom od 1. januára 2022 prevod účtovníctva z papierovej do digitálnej podoby. Podmienkou je archivovanie účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe a tiež zavedenie elektronizácie do jednotlivých procesov pri vedení účtovníctva. 
Prevod dokladov môže byť vykonaný aj skenovaním, a ak sa firmy rozhodnú pre digitálne účtovníctvo, nebudú už viac musieť uchovávať dokumenty v listinnej podobe
Elektronickú účtovnú dokumentáciu možno po novom uchovávať uložením súborov na dátový nosič. Zákon hovorí, že môže ísť o optický disk, USB kľúč, pamäťovú kartu, pevný disk počítača, ale napríklad aj o cloudové riešenie.
Od 1. januára 2022 dochádza k zjednodušeniu komunikácie s Finančnou správou SR a k takzvanej obojsmernej komunikácii. Platitelia DPH síce s daniarmi komunikujú elektronicky od roku 2014 a o štyri roky neskôr túto povinnosť dostali aj právnické a fyzické osoby, no v roku 2022 už Finančná správa SR (s výnimkou spotrebnej dane) nebude doručovať úradné dokumenty a zásielky poštou, ale komunikovať ich bude elektronicky. 
Daniari si od novinky sľubujú zefektívnenie a zrýchlenie vzájomnej komunikácie medzi Finančnou správou SR a jej klientmi, zníženie prevádzkových finančných nákladov a pozitívny vplyv na životné prostredie. Po novom teda podnikateľ získa väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach a bude mu sprístupnený aj spis daňového subjektu (eSpis) v jeho osobnej internetovej zóne na portáli Finančnej správy SR.
To, ako si podnikateľ plní svoje povinnosti voči Finančnej správe SR, po novom bude sledovať aj takzvaný Index daňovej spoľahlivosti. Jeho úlohou nebude hodnotiť rizikovosť daňového subjektu, naopak, pôjde o systém odmeňovania pre najzodpovednejších.
Podnikatelia s výborným hodnotením budú mať nárok na rôzne benefity. Ako príklad daniari uvádzajú 50-percentné zníženie poplatku za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania. Menej spoľahlivé subjekty zase budú dostávať rôzne „malusy“.
Finančná správa SR prvýkrát zverejní hodnotenie daňových subjektov najneskôr do 30. júna 2022. Platí však, že daňový subjekt dostane svoj prvý index spoľahlivosti najneskôr do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom sa registroval na daň z príjmov. 
Viacero zmien prináša aj novela daňového poriadku. Po novom budú môcť podnikatelia nazrieť do daňového spisu už deň po prijatí žiadosti. Daniari budú tiež podnikateľom automaticky oznamovať výšku preddavkov na daň a ich termín splatnosti.
Zmeny v daňovom poriadku súvisia aj s vyššie spomínaným hodnotením daňového subjektu. Ak podnikateľ požiada daniarov o záväzné stanovisko, zaplatí zaň sumu 1 000 eur. Ak však bude žiadať o stanovisko subjekt s výborným indexom daňovej spoľahlivosti, zaplatí len 500 eur, teda polovicu z tejto sumy. 
Daňový poriadok tiež po novom pozná takzvaný inštitút vylúčenia fyzickej osoby, teda diskvalifikovanie štatutára firmy. Finančná správa SR tak bude môcť pri porušení zákona štatutárom vydať rozhodnutie o jeho vylúčení na obdobie až troch rokov. Táto osoba však nedostane stopku len v jednej firme, ale všade inde, kde figuruje ako štatutár, dozorný orgán alebo prokurista.
Daňová výhoda pri kurzarbeite
Od 1. marca 2022 definitívne štartuje niekoľkokrát odložený kurzarbeit. Zamestnávatelia budú vďaka nemu môcť žiadať o novú štátnu podporu v čase skrátenej práce. Daňovou novinkou v tomto ohľade bude to, že firmy počas kurzarbeitu nebudú musieť platiť daň z príspevkov na náhradu zo straty príjmu. Zamestnanecké platy tak v prípade kurzarbeitu nezaťažia firemné rozpočty, čo môže pomôcť firmám počas pandémie či prípadného lockdownu fungovať bez zastavenia.
Finančná správa SR tento rok zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní v predstihu. Tlačivá na podanie daňového priznania z príjmov fyzických osôb i právnických osôb pribudli na web daniarov hneď začiatkom roka. V minulých rokoch zvykli byť daňové formuláre prístupné neskôr, zvyčajne vo februári, prípadne až v marci, kedy je riadny termín na podanie daňových priznaní z príjmu.
Novinkou tiež je, že podnikatelia, ktorí minulý rok používali k svojej činnosti motorové vozidlá, budú mať podávanie daňového priznania k ich používaniu jednoduchšie. Od 8. januára 2022 totiž Finančná správa SR posiela týmto subjektom sčasti vyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel. Podnikatelia tieto dokumenty nájdu vo svojej osobnej zóne na portáli finančnej správy.
Novela zákona o dani z príjmov priniesla novinku pre firmy, ktoré minulý rok výraznejšie investovali do inovácií. Po novom ich totiž čaká daňový odpočet výdavkov na investície do priemyslu. Novinka sa týka tých podnikateľov, ktorí investovali do výroby a logistiky a tiež do zariadení či IT softvéru. Takéto firmy si po novom môžu znížiť základ dane o časť daňového odpisu z investovaného majetku až do výšky 55 % z daňového odpisu
Na daňovú úľavu je potrebné splniť niekoľko zásadných podmienok. Využitie nového inštitútu odpočtu na investície je napríklad podmienené vytvorením investičného plánu až do roku 2025. Rovnako tak výdavky na investície musia byť výrazne vyššie ako v minulých rokoch. Musia byť v minimálnej hodnote jedného milióna eur a tiež až sedemnásobne vyššie v porovnaní s priemernou ročnou výškou investícií v posledných troch rokoch.
Od 1. januára 2022 sa tiež znížil takzvaný superodpočet. Týka sa tých podnikateľov, ktorí realizovali projekt výskumu a vývoja. Tí si po novom môžu odpočítať od základu dane náklady súvisiace s projektom „len“ vo výške 100 %. V minulých rokoch si daňové subjekty mohli odpočítať výdavky vo výške až 200 %. 
Zdaňovanie pre zahraničné firmy
Od januára 2022 platia na Slovensku nové pravidlá takzvaných controlled foreign corporation, teda kontrolovaných zahraničných firiem. Tento systém výberu dane z príjmu je navrhnutý tak, aby „obmedzoval umelé odkladanie daní využívaním zahraničných nízko zdanených subjektov“. Ide teda o novinku, ktorá má brániť obchádzaniu daňovej povinnosti odklonom ziskov do zahraničia. Po novom sa tieto špekulatívne zisky zdania tak, ako keby sa vyplatili na Slovensku ako dividendy.
Stravovanie zamestnancov má po novom rovnaké daňové aj odvodové pravidlá. Zmenu priniesla posledná novela Zákonníka práce, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili začiatkom minulého roka. 
Gastrolístky už nebudú v plnej výške oslobodené od dane. Po novom sa na ne uplatňuje hranica pre oslobodenie od dane do rovnakej sumy, ako pri finančnom príspevku na stravovanie. Obe formy príspevku tak budú oslobodené od dane len do výšky 2,81 eura. Živnostník si rovnako môže na stravu uplatniť do nákladov od januára 2022 len 2,81 eura namiesto 5,10 eura.
Posledným januárovým dňom tohto roku tiež uplynie lehota pre zamestnávateľov, ktorí ešte neuviedli novinku do praxe. Mnohé firmy totiž umožnili výber stravovacieho príspevku až koncom roka 2021, pretože vyčkávali, či nedôjde k úprave zákona. Zmena však neprišla a platia pravidlá, ktoré umožňujú zamestnancom možnosť výberu stravovania buď formou peňažnej odmeny, alebo gastrolístka.
Finančná správa SR sa tento rok v súvislosti s daňami plánuje zamerať na kontroly malých a stredných firiem. Avizoval to jej prezident Jiří Žežulka ešte koncom minulého roka. Dôvodom na kontroly sú podľa neho veľké medzery firemnej dane, teda rozdiely medzi teoretickým a skutočným výnosom, ktoré daniari v tomto segmente zaznamenávajú.
„Kontroly budú zamerané najmä na rizikové sektory z pohľadu identifikovaných daňových únikov a na špecifické rizikové oblasti,“ uviedol prezident daniarov. Kontrolóri si posvietia na využívanie nehnuteľností na podnikateľské účely, pri obstaraní ktorých bola odpočítaná aj DPH. Finančná správa SR sa tiež zameria na kontrolu obstarania motorových vozidiel s odpočtom DPH na vstupe a sľubuje aj dôslednú kontrolu medzinárodných transakcií, ktoré sa uskutočňujú medzi prepojenými firmami.
Rekordná inflácia zasahuje do všetkých oblastí finančného života a nevyhne sa ani nástupu žiakov do školy. Náklady na základnú výbavu
11.8.2022 (Webnoviny.sk) – Oprávnení záujemcovia v cestovnom ruchu a gastronómii budú môcť žiadať o podporu štátu na zmiernenie vplyvov
Dnešný deň, 1. júl 2022, je zaujímavý dátum z pohľadu viacerých zmien, ktoré prinesie do života mnohých obyvateľov Slovenska. Mení sa
Drahšie vklady, doručenie výpisov poštou či služby v pobočkách. Mnohé banky menia s príchodom letných mesiacov svoje cenníky. Zmeny
Poslanci parlamentu schválili návrh zákona o energetike. Jeho úlohou je najmä transponovanie európskej legislatívy v oblasti vnútorného trhu
19.6.2022 (Webnoviny.sk) – Minimálna hodnota stravných lístkov sa má pre státisíce zamestnancov po krátkom čase opäť zvýšiť. Od 1.
Vláda schválila dva týždne plateného voľna pre otcov, hoci matka poberá súčasne materský alebo rodičovský príspevok. Novinku prináša
Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov
Sociálna poisťovňa pripomína poistencom legislatívne úpravy v krátkodobých dávkach, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. júna 2022. Zmeny
18.5.2022 (Webnoviny.sk) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes podpísala šesť zákonov, vrátane novely zákona o 13. dôchodku. Informoval o
Do platnosti vstúpila ďalšia novela zákona o sociálnom poistení. Jej prínos spočíva najmä v zmene týkajúcej sa dlhodobo nezamestnaných
Dôchodcovia sú v čase prudko rastúcej inflácie mimoriadne ohrozenou skupinou obyvateľstva. Aj preto sa vláda rozhodla, že im pomôže

source