Viaceré skupiny pacientov nebudú doplácať za lieky v lekárni ani cent. Odpustenie doplatkov pre dôchodcov, držiteľov preukazu ŤZP a ďalšie zákonom vymenované skupiny bude závisieť od výšky príjmu pacienta.
Nárok na odpustenie doplatku má pacient s príjmom nižším ako 680 eur za mesiac. Doplatok bude pacientovi odpustený priamo v lekárni pri výdaji liekov.
„Nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Nárok na odpustenie doplatku ostáva naďalej zachovaný pre pacientov s príjmom vyšším ako 680 eur za mesiac. Zdravotná poisťovňa naďalej vráti pacientom doplatky, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti po skončení kalendárneho štvrťroka na ich účet.
„Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k tejto zmene s cieľom zvýšiť dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín aj pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva. Pacient sa o svojich možnostiach môže poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom,“ dodala Eliášová.
Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolu podieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) pre určené skupiny poistencov 0 eur, 12 eur a 30 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, za podmienok určených zákonom.
Na poistenca, ktorý je k prvému dňu štvrťroka poistencom, ktorého celkový príjem nie je vyšší ako 180 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti, a ktorý:
sa vzťahuje limit spoluúčasti 0 eur a poistencovi vzniká nárok na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v lekárni, u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti. Poistenec teda už neuhrádza pri výdaji doplatok za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu. Tento doplatok uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti zdravotná poisťovňa.
Do zoznamu poistencov s nárokom na nulový limit spoluúčasti poistenca sa k prvému dňu kalendárneho štvrťroka zaradia len tí poistenci, ktorí spĺňajú horeuvedené kritériá a nie sú zároveň zamestnancami ani samostatne zárobkovo činnými osobami a ich priznaný mesačný dôchodok nie je vyšší ako 60 % priemernej mzdy v hospodárstve.
Priemerná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za rok 2020, ktorá je vo výške 1 133 eur, pričom 60 % z uvedenej sumy je 679,80 eura – čo je maximálna výška priznaného mesačného dôchodku, ktorá sa uplatní pri posudzovaní nároku poistenca na zaradenie do zoznamu poistencov k prvému dňu každého kalendárneho štvrťroka v roku 2022.
Poistenec , ktorý k prvému dňu štvrťroka spĺňa zákonom stanovené kritéria, nárok na nulový limit spoluúčasti preukazuje v lekárni predložením preukazu poistenca, občianskym preukazom s elektronickým čipom, dokladom o pobyte s elektronickým čipom alebo zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne.
V prípade, že štvrťročný príjem poistenca spĺňajúceho uvedené kritéria bude vyšší ako 180 % priemernej mzdy, bude sa na neho naďalej vzťahovať limit spoluúčasti v zákonom určenej výške nasledovne:
Limit vo výške 12 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka:
Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka:
Ak sa na poistenca vzťahuje niekoľko limitov spoluúčasti súčasne, uplatní sa výhodnejší limit spoluúčasti pre poistenca.
Naďalej je v platnosti, že na poistenca, ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšil 6 rokov veku, sa vzťahuje limit spoluúčasti vo výške 0 eur a poistencovi vzniká nárok na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v lekárni, u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti. Poistenec teda už neuhrádza pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny doplatok vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu. Tento doplatok uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti zdravotná poisťovňa.
Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.
a získajte užitočné informácie na každý deň
© OUR MEDIA SR a. s. 2022. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ, viac info.

source