Alebo si kliknutím vyberte správy z iného regiónu:
Kliknutím vyberte správy z regiónu:
Možnosti darcu okliešťuje zákon. S darovaným majetkom už nebude smieť narábať a domáhať sa jeho vrátenia bude preňho ťažké.

To, že sa z obdarovaného stal napríklad alkoholik, samo osebe na vrátenie daru nestačí.

Najstaršiemu synovi darujem všetko a podmienim to právom rozhodovať o majetku do konca života s možnosťou bez uvedenia dôvodov od zmluvy odstúpiť a previesť majetok naspäť do mojich rúk. Aj takto môže vyzerať predstava o tom, ako usporiadať rozdelenie majetku ešte počas života.

Každému človeku nemusí vyhovovať spôsob, ako sa dedí zo zákona, prípadne písať závet s vydedením, ak má viac detí a chce prilepšiť jednému z nich.

Mnohí si tiež od darovania sľubujú úsporu na notárskych poplatkoch pri dedení. Najmä vtedy, ak sa rozhodnú spísať darovaciu zmluvu sami a nechať len osvedčiť podpisy.

Zákony nepustia

Predstavy čitateľa z úvodu nie sú až tak jednoducho uskutočniteľné. Možnosti okliešťuje legislatíva. Dôsledky darovania trvajú už počas života darcu, hovorí notárka Katarína Valová. Darca stráca akékoľvek práva s darom súvisiace. Najmä možnosť s darovaným majetkom akokoľvek narábať.

info

Vedeli ste?
Právo doživotného užívania
  • nehnuteľnosti sa automaticky nevzťahuje na neskoršieho druha či družku.

Pri nehnuteľnosti je možné jej užívanie zabezpečiť zriadením vecného bremena. Darcovi umožní, že v nej bude môcť bývať až do konca života, hoci vlastníkom bude obdarovaný.

To však už nemusí platiť pre časom nájdeného druha či družku. Ak nie sú zahrnutí priamo v zmluve, obdarovaný s ich bývaním v darovanej nehnuteľnosti nemusí súhlasiť, vraví advokátka Kristína Ďuračková.

Vrátiť? Ťažko

Dosiahnuť vrátenie daru späť je ešte zložitejšie. Dá sa to tak, že obdarovaný ho darcovi bezodplatne vráti, teda tiež daruje, vraví Valová. Musí to však spraviť dobrovoľne, čo sa v praxi málokedy deje. Vymôcť dar nazad právnou cestou zasa predpokladá často zdĺhavé súdne konanie.

Súd posudzuje prípad od prípadu, no vrátenie daru je možné v jedinom prípade – ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Porušenie musí byť značnej intenzity alebo musí byť sústavné, vraví Ďuračková.

Napríklad fyzické napádanie, hrubé urážky, osočovanie či neposkytnutie pomoci. To, že obdarovaný je alkoholik alebo berie drogy, nestačí.

Darcu alebo jeho rodinu by musel pod ich vplyvom aj hrubo osočovať či napadnúť. Oprávneným dôvodom by bolo, ak by bol obdarovaný dlhodobo zadlžený a neplnil by si vyživovaciu povinnosť voči vnúčatám darcu.

ico

Cenu notára určia štát aj okolnosti

Ak príde notár spísať zmluvu ku vám domov, odmena sa zvýši o náhradu straty času. Účtuje sa za čas strávený na ceste, nie pri spisovaní zmluvy.

funto-120x90.jpgAj napriek najlepším úmyslom sa obdarovanie stáva dôvodom pre spory v rodine. Preto sa odporúča uzatvoriť zmluvu písomne – hoci to zákon predpisuje len pri nehnuteľnostiach (kde je zároveň potrebný aj vklad vlastníckych práv do katastra) a pri hnuteľnej veci, ak sa neodovzdá a neprevezme pri darovaní.

Podobne je to s odporúčaniami právnikov, či spísať zmluvu svojpomocne. Ak po darcovi zostanú dedičia, ktorí by mohli dar napadnúť, je lepšie ísť k notárovi či advokátovi.

Najlacnejšia však v čase podpisu zmluvy je svojpomoc – platí sa za osvedčenie podpisov (1,99 eura za každý) plus poplatok v katastri, ak ide o nehnuteľnosť (základný je 66 eur).

Na koľko vyjde notár

Odmenu notára určuje štát, odvíja sa od hodnoty daru. Napríklad pri dare v hodnote 110 000 eur by to bolo 430 eur plus daň z pridanej hodnoty (spolu 516 eur), plus prípadné výdavky.

Pokiaľ nemožno hodnotu úkonu u notára určiť alebo len s nepomernými ťažkosťami (a to sa stáva pri darovacích zmluvách pomerne často), cena za darovaciu zmluvu je daná fixnou sadzbou 66,39 eura.

Aj tu sa pripočítavajú súvisiace položky (osvedčenie totožnosti, kópií, vydanie odpisu notárskej zápisnice a iné), hotové výdavky a DPH.

Konečná cena za zmluvu u notára tiež závisí aj od okolností spisovania zmluvy.

Napríklad ak je to u vás doma, má nárok na náhradu straty času (3,32 eura za každú aj začatú hodinu cesty).

Zároveň však notár podáva návrh na vklad do katastra elektronicky – to zníži poplatok v katastri na 33 eur (pri darovacej zmluve so zriadením vecného bremena 66 eur).

Poplatok na katastri sa zníži ešte o 15 eur, ak notár vypracuje oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad.

Osvedčí aj spôsobilosť darcu darovať

U notára všetko vybavíte na jednom mieste. Zmluvy od notára, sú verejnými listinami. Kto chce napadnúť pravdivosť takejto listiny, to musí preukázať. Notár zároveň nielen osvedčuje totožnosť, no aj skutočnosť, že účastník je spôsobilý na právne úkony. To môže byť rozhodujúce v prípade, že neskôr iní dedičia darovanie napadnú práve z tohto dôvodu.

U advokátov závisí cena od vzájomnej dohody. Pri jednoduchej zmluve to môže byť okolo 150 eur. Poplatok na katastri si klient hradí v plnej výške sám.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO ARCHÍV SME – PAVOL FUNTÁL)

ico

S firmou môžu prejsť aj klienti

Darovať možno podnik. Pre živnostenské oprávnenie to už neplatí.

Darovanie podniku živnostníka (firmy) – napríklad ak matka živnostníčka chce dcére dať zabehnuté účtovníctvo – je z právneho hľadiska považované za bezodplatný prevod.

Prevádza sa majetok, nie živnostenské oprávnenie.

„To je viazané na určitú konkrétnu osobu, ktorá spĺňa predpoklady zakotvené v živnostenskom zákone,“ vraví Iva Hulmanová, advokátka bnt attorneys-at-law.

V našom príklade matka by všetky veci, ktoré vlastní a využíva na podnikateľské účely, mala mať vo svojej účtovnej evidencii ako majetok podnikateľa.

Celý podnik vrátane takéhoto majetku potom môže darovať.

Predmetom prevodu môžu byť podľa zákona všetky hmotné, osobné a nehmotné zložky podnikania – počítač, kancelársky nábytok, uzatvorené zmluvy, no aj dlhy či pohľadávky.

Dcéra sa stane právnou nástupníčkou matky, vlastníčkou vecí, vstúpi do všetkých jej práv a povinností ako vlastníčka podniku. To znamená aj do zmlúv s jej obchodnými partnermi. Musí si však vybaviť vlastné živnostenské oprávnenie.

Všetkým zmluvným partnerom sa musia zmeny bezodkladne oznámiť. V záujme právnej istoty právnici odporúčajú aj získať ich súhlas so zmenou v osobe podnikateľa a uzatvoriť dodatky k aktuálnym zmluvám.

Inak sa môže matka stať dlžníčkou zároveň popri dcére, aj keď jej podnik daruje.

Pri spisovaní prevádzaných vecí, práv a záväzkov a iných majetkových hodnôt sa odporúča vychádzať z účtovnej evidencie prevádzanej firmy.

(ht)

ico

Dar mení dedičstvo (príklad zápočtu daru)

Otec rodiny je jediným vlastníkom bytu, rodinného domu po jeho rodičoch, pozemku a úspor v bankách 5000 eur. Má dvoch synov, jeden je bezdetný, druhý má manželku a maloletú dcéru. Závet otec nezanechal. Bezdetnému synovi počas života daroval dom. Pri dedičskom konaní druhý syn napadol tento dar ako neobvyklý.

Ak poručiteľ počas svojho života dal niektorému z dedičov dar a nejde o obvyklé darovanie, pri dedení zo zákona sa takémuto dedičovi do jeho dedičského podielu tento dar započíta. V prípade, že ide o potomkov detí poručiteľa, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok.

„Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti iným neodôvodnene zvýhodnený,“ hovorí notárka Katarína Valová.

Pri zápočte daru však musí ísť o neobvyklé darovanie. Teda nie o darovanie, ktoré sa považuje za obvyklé napríklad pri príležitosti sviatkov, ukončenia štúdia, k Vianociam a podobne.

Pri zápočte pritom nejde o zrušenie ani napadnutie darovacej zmluvy, ale o úkon, ktorým sa dedičský podiel obdarovaného zníži z dôvodu, že počas života poručiteľa od neho už dostal majetok. Do úvahy sa berie obvyklá hodnota daru v čase darovania (ak nebola vyslovene stanovená.)

Skutočnosť, že k darovaniu došlo, musia notárovi nahlásiť dedičia. Najlepšie keď sú prvýkrát predvolaní k notárovi.

Náš príklad

  • Pokiaľ otec (teda poručiteľ) nenapísal závet ani nezriadil listinu o vydedení, nastáva po jeho smrti dedenie zo zákona.
  • Notár k dedičskému konaniu povolá oboch synov. Každý z nich dedí rovnakým dielom bez ohľadu na to, či je niektorý z nich ženatý, alebo má deti.
  • Podiel obdarovaného dediča sa zníži o hodnotu rodinného domu.
  • Notárovi synovia musia preukázať, že k darovaniu došlo a akú mal dom v čase darovania hodnotu.

(ht)

1100-2strana-big_res.jpg

1100-1strana-big_res.jpg

pre zväčšenie kliknite

SkryťVypnúť reklamu

To, že sa z obdarovaného stal napríklad alkoholik, samo osebe na vrátenie daru nestačí.
Najstaršiemu synovi darujem všetko a podmienim to právom rozhodovať o majetku do konca života s možnosťou bez uvedenia dôvodov od zmluvy odstúpiť a previesť majetok naspäť do mojich rúk. Aj takto môže vyzerať predstava o tom, ako usporiadať rozdelenie majetku ešte počas života.
Každému človeku nemusí vyhovovať spôsob, ako sa dedí zo zákona, prípadne písať závet s vydedením, ak má viac detí a chce prilepšiť jednému z nich.
Mnohí si tiež od darovania sľubujú úsporu na notárskych poplatkoch pri dedení. Najmä vtedy, ak sa rozhodnú spísať darovaciu zmluvu sami a nechať len osvedčiť podpisy.
Cenu notára určia štát aj okolnosti
S firmou môžu prejsť aj klienti
Dar mení dedičstvo (príklad zápočtu daru)
Predstavy čitateľa z úvodu nie sú až tak jednoducho uskutočniteľné. Možnosti okliešťuje legislatíva. Dôsledky darovania trvajú už počas života darcu, hovorí notárka Katarína Valová. Darca stráca akékoľvek práva s darom súvisiace. Najmä možnosť s darovaným majetkom akokoľvek narábať.
Pri nehnuteľnosti je možné jej užívanie zabezpečiť zriadením vecného bremena. Darcovi umožní, že v nej bude môcť bývať až do konca života, hoci vlastníkom bude obdarovaný.
To však už nemusí platiť pre časom nájdeného druha či družku. Ak nie sú zahrnutí priamo v zmluve, obdarovaný s ich bývaním v darovanej nehnuteľnosti nemusí súhlasiť, vraví advokátka Kristína Ďuračková.
Dosiahnuť vrátenie daru späť je ešte zložitejšie. Dá sa to tak, že obdarovaný ho darcovi bezodplatne vráti, teda tiež daruje, vraví Valová. Musí to však spraviť dobrovoľne, čo sa v praxi málokedy deje. Vymôcť dar nazad právnou cestou zasa predpokladá často zdĺhavé súdne konanie.
Súd posudzuje prípad od prípadu, no vrátenie daru je možné v jedinom prípade – ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Porušenie musí byť značnej intenzity alebo musí byť sústavné, vraví Ďuračková.
Napríklad fyzické napádanie, hrubé urážky, osočovanie či neposkytnutie pomoci. To, že obdarovaný je alkoholik alebo berie drogy, nestačí.
Darcu alebo jeho rodinu by musel pod ich vplyvom aj hrubo osočovať či napadnúť. Oprávneným dôvodom by bolo, ak by bol obdarovaný dlhodobo zadlžený a neplnil by si vyživovaciu povinnosť voči vnúčatám darcu.
Ak príde notár spísať zmluvu ku vám domov, odmena sa zvýši o náhradu straty času. Účtuje sa za čas strávený na ceste, nie pri spisovaní zmluvy.
funto-120x90.jpgAj napriek najlepším úmyslom sa obdarovanie stáva dôvodom pre spory v rodine. Preto sa odporúča uzatvoriť zmluvu písomne – hoci to zákon predpisuje len pri nehnuteľnostiach (kde je zároveň potrebný aj vklad vlastníckych práv do katastra) a pri hnuteľnej veci, ak sa neodovzdá a neprevezme pri darovaní.
Podobne je to s odporúčaniami právnikov, či spísať zmluvu svojpomocne. Ak po darcovi zostanú dedičia, ktorí by mohli dar napadnúť, je lepšie ísť k notárovi či advokátovi.
Najlacnejšia však v čase podpisu zmluvy je svojpomoc – platí sa za osvedčenie podpisov (1,99 eura za každý) plus poplatok v katastri, ak ide o nehnuteľnosť (základný je 66 eur).
Odmenu notára určuje štát, odvíja sa od hodnoty daru. Napríklad pri dare v hodnote 110 000 eur by to bolo 430 eur plus daň z pridanej hodnoty (spolu 516 eur), plus prípadné výdavky.
Pokiaľ nemožno hodnotu úkonu u notára určiť alebo len s nepomernými ťažkosťami (a to sa stáva pri darovacích zmluvách pomerne často), cena za darovaciu zmluvu je daná fixnou sadzbou 66,39 eura.
Aj tu sa pripočítavajú súvisiace položky (osvedčenie totožnosti, kópií, vydanie odpisu notárskej zápisnice a iné), hotové výdavky a DPH.
Konečná cena za zmluvu u notára tiež závisí aj od okolností spisovania zmluvy.
Napríklad ak je to u vás doma, má nárok na náhradu straty času (3,32 eura za každú aj začatú hodinu cesty).
Zároveň však notár podáva návrh na vklad do katastra elektronicky – to zníži poplatok v katastri na 33 eur (pri darovacej zmluve so zriadením vecného bremena 66 eur).
Poplatok na katastri sa zníži ešte o 15 eur, ak notár vypracuje oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad.
U notára všetko vybavíte na jednom mieste. Zmluvy od notára, sú verejnými listinami. Kto chce napadnúť pravdivosť takejto listiny, to musí preukázať. Notár zároveň nielen osvedčuje totožnosť, no aj skutočnosť, že účastník je spôsobilý na právne úkony. To môže byť rozhodujúce v prípade, že neskôr iní dedičia darovanie napadnú práve z tohto dôvodu.
U advokátov závisí cena od vzájomnej dohody. Pri jednoduchej zmluve to môže byť okolo 150 eur. Poplatok na katastri si klient hradí v plnej výške sám.
(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO ARCHÍV SME – PAVOL FUNTÁL)
Darovať možno podnik. Pre živnostenské oprávnenie to už neplatí.
Darovanie podniku živnostníka (firmy) – napríklad ak matka živnostníčka chce dcére dať zabehnuté účtovníctvo – je z právneho hľadiska považované za bezodplatný prevod.
Prevádza sa majetok, nie živnostenské oprávnenie.
„To je viazané na určitú konkrétnu osobu, ktorá spĺňa predpoklady zakotvené v živnostenskom zákone,“ vraví Iva Hulmanová, advokátka bnt attorneys-at-law.
V našom príklade matka by všetky veci, ktoré vlastní a využíva na podnikateľské účely, mala mať vo svojej účtovnej evidencii ako majetok podnikateľa.
Celý podnik vrátane takéhoto majetku potom môže darovať.
Predmetom prevodu môžu byť podľa zákona všetky hmotné, osobné a nehmotné zložky podnikania – počítač, kancelársky nábytok, uzatvorené zmluvy, no aj dlhy či pohľadávky.
Dcéra sa stane právnou nástupníčkou matky, vlastníčkou vecí, vstúpi do všetkých jej práv a povinností ako vlastníčka podniku. To znamená aj do zmlúv s jej obchodnými partnermi. Musí si však vybaviť vlastné živnostenské oprávnenie.
Všetkým zmluvným partnerom sa musia zmeny bezodkladne oznámiť. V záujme právnej istoty právnici odporúčajú aj získať ich súhlas so zmenou v osobe podnikateľa a uzatvoriť dodatky k aktuálnym zmluvám.
Inak sa môže matka stať dlžníčkou zároveň popri dcére, aj keď jej podnik daruje.
Pri spisovaní prevádzaných vecí, práv a záväzkov a iných majetkových hodnôt sa odporúča vychádzať z účtovnej evidencie prevádzanej firmy.
(ht)
Otec rodiny je jediným vlastníkom bytu, rodinného domu po jeho rodičoch, pozemku a úspor v bankách 5000 eur. Má dvoch synov, jeden je bezdetný, druhý má manželku a maloletú dcéru. Závet otec nezanechal. Bezdetnému synovi počas života daroval dom. Pri dedičskom konaní druhý syn napadol tento dar ako neobvyklý.
Ak poručiteľ počas svojho života dal niektorému z dedičov dar a nejde o obvyklé darovanie, pri dedení zo zákona sa takémuto dedičovi do jeho dedičského podielu tento dar započíta. V prípade, že ide o potomkov detí poručiteľa, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok.
„Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti iným neodôvodnene zvýhodnený,“ hovorí notárka Katarína Valová.
Pri zápočte daru však musí ísť o neobvyklé darovanie. Teda nie o darovanie, ktoré sa považuje za obvyklé napríklad pri príležitosti sviatkov, ukončenia štúdia, k Vianociam a podobne.
Pri zápočte pritom nejde o zrušenie ani napadnutie darovacej zmluvy, ale o úkon, ktorým sa dedičský podiel obdarovaného zníži z dôvodu, že počas života poručiteľa od neho už dostal majetok. Do úvahy sa berie obvyklá hodnota daru v čase darovania (ak nebola vyslovene stanovená.)
Skutočnosť, že k darovaniu došlo, musia notárovi nahlásiť dedičia. Najlepšie keď sú prvýkrát predvolaní k notárovi.
Náš príklad
(ht)
1100-2strana-big_res.jpg
1100-1strana-big_res.jpg
pre zväčšenie kliknite

Zobraziť kompletný kurzový lístok
Na slabú hrozbu ukázal už Najvyšší súd.
Najlepším hráčom zápasu sa stal brankár Šimon Latkóczy.
Rečičky o vymäknutí kotlebovcov sú len výhovorka.
Kto to bol kardinál Jozef Tomko.
Prečítajte si najdôležitejšie správy.
Letecká spoločnosť z Írska je v zisku, ale letenky bude zdražovať.
Kremeľ môže rozohrávať ďalšiu hru, podobnú tej s plynom.
Dátum dokončenia bude jasný v septembri.
Slovenské videoherné štúdio ťahá nahor aj pokračovanie trháku, s ktorými začínalo.
Na stránke sa detský návštevník dostane aj k článkom ako "Elektronický koncentrák".
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.skSlovak SpectatorAgentúrne správyVydavateľstvoInzerciaOsobné údajeNávštevnosť webuPredajnosť tlačePetit AcademySME v škole
© Copyright 1997-2022 | Petit Press, a.s.

source