Alebo si kliknutím vyberte správy z iného regiónu:
Kliknutím vyberte správy z regiónu:
Pri niektorých daroch nie je písomná zmluva povinná. Nikdy však neviete, čo sa môže stať

Darovanie majetku počas života šetrí náklady na dedičské konanie.Darovanie majetku počas života šetrí náklady na dedičské konanie. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ – FOTOLIA)

Pri prevodoch nehnuteľností musíte urobiť písomnú zmluvu a dodržať požiadavky katastra.

Poistiť si dar zmluvou alebo nie, keď ide o deti alebo o blízkych? To je bežná dilema starších ľudí, ktorí chcú rozdeliť majetok ešte pred smrťou, aby poplatky pri dedičskom konaní boli čo najnižšie.

Voľba závisí od ľudí v rodine, ktorí sa môžu cítiť darovaním majetku inému dotknutí. Ak existuje možnosť, že budú váš dar v budúcnosti napádať, odporúča sa spísať darovaciu zmluvu, hovorí advokátka Hana Kováčiková.

Chránený bude darca – pre prípad, že by chcel dar naspäť – aj obdarovaný.

V rodinách nie sú výnimkou spory, keď jeden súrodenec druhého po smrti rodiča obviní, že šperky či peniaze mu nik nedaroval a že si ich všetky alebo časť z nich neprávom zobral.

Môže to byť povinné

Vždy však voľba, či darovať na základe ústnej dohody, alebo písomnej zmluvy nezávisí od darcu. Napríklad pri nehnuteľnostiach musí byť darovacia zmluva písomná a nové vlastnícke práva treba zavkladovať do katastra.

V takýchto darovacích zmluvách ľudia aj najčastejšie chybujú a kataster žiada nápravu.

„Ľudia si často nájdu vzor darovacej zmluvy na internete a prispôsobia si ju vlastným potrebám, hovorí Katarína Valová z Notárskej komory. „Najmä pri prevodoch nehnuteľností treba dodržať všetky požiadavky katastrálneho zákona, aby sa mohol uskutočniť prevod,“ dodáva.

Ak darujete byt v bytovke, súčasťou zmluvy musí byť aj pristúpenie k zmluve o výkone správy.

Kedy podpis overiť

Na bežné darovanie hotovosti či rodinných šperkov nemusí byť písomná zmluva rozsiahla. Ak sa ju rozhodnete spísať sami, stáť vás bude iba overenie podpisu darcu.

„Overenie nie je v týchto prípadoch povinné, no je lepšie, keď podpis necháte overiť,“ hovorí advokátka. Predídete neskorším úvahám a pochybnostiam príbuzných o tom, či podpis darcu je pravý, alebo darca bol v čase darovania svojprávny.

Overenie podpisu na matrike (v klientskom centre mestského úradu) stojí 1,50 eura.

U notára je to podľa vyhlášky 1,99 eura. K tomu treba pripočítať odmenu za prístup do Notárskeho centrálneho registra osvedčených podpisov a DPH. Výsledný poplatok teda je 2,87 eura.

Pokiaľ si pre väčšiu právnu istotu necháte spísať darovaciu zmluvu napríklad na nehnuteľnosť u notára do zápisnice, cena sa určuje podľa vyhlášky a odvíja sa od hodnoty daru.

Pri dare nehnuteľnosti v hodnote 110 000 eur by bola cena za darovaciu zmluvu zhruba 430 eur a DPH (spolu 516 eur) plus prípadné výdavky. Ak notár príde ku vám domov, má nárok na náhradu straty času (3,32 eura za každú aj za začatú hodinu cesty).

Výhodou spísania zmluvy u notára sú polovičné poplatky za vklad do katastra, pretože podávajú žiadosť elektronicky.

Vrátiť len podľa zákona

Časté omyly sa spájajú s vymáhaním daru naspäť.

V praxi obdarovaný nebýva vráteniu darovaných peňazí či nehnuteľnosti naklonený a vec sa zvyčajne rieši na súde. Občiansky zákonník je v tejto veci pomerne strohý – darovať nemôžete s nejakou podmienkou alebo s očakávaním, že za dar niečo dostanete.

Takéto darovanie by bolo neplatné. A vrátenia daru sa môžete domáhať len vtedy, ak sa obdarovaný správa k vám alebo k členom vašej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

„Ide o situácie, keď sa darcovi zo strany obdarovaného dostane nevďaku a jeho správanie možno posudzovať ako hrubé porušenie dobrých mravov,“ vysvetľuje Valová.

To znamená, že ide napríklad o fyzické či o psychické násilie, urážky, zosmiešňovanie a podobne.

Ako darovať

Peniaze

 • Z ruky do ruky: radšej uzatvorte písomnú zmluvu. Tá ochráni darcu, ak by mal dôvod požadovať vrátenie daru. Alebo obdarovaného, aby ho rozvadená rodina neskôr nenapadla, že peniaze ukradol.
 • Bankovým prevodom: v poznámke uveďte, že ide o dar pre prijímateľa.
 • Ak uzatvárate písomnú darovaciu zmluvu, je vhodnejšie (ale nie povinné) podpis darcu nechať úradne overiť.
 • Je to vhodné najmä vtedy, ak by rodina v dedičskom konaní po smrti darcu spochybnila jeho svojprávnosť či pravosť dokumentu.

Nehnuteľnosť

 • Nehnuteľnosť možno darovať iba na základe písomnej darovacej zmluvy.
 • Podpis darcu musí byť úradne overený na matrike alebo u notára.
 • Overiť podpis obdarovaného je nutné iba, ak by ste zriaďovali vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.
 • Prevod je nevyhnutné zavkladovať do katastra nehnuteľností.
 • Lehota na podanie návrhu na vklad do katastra je tri roky.

Zlato, šperky, starožitný porcelán a iné

 • sm-0328-020f-orez.rw-120x90.jpgPodobne ako pri peniazoch sa aj v tomto prípade odporúča uzatvoriť písomnú zmluvu.
 • Ako prevenciu pred možným podozreniam rozhádanej rodiny, že obdarovaný nebol svojprávny pri podpise zmluvy, sa odporúča tiež nechať podpis darcu úradne overiť.
 • V darovacej zmluve je vhodné dar vhodne opísať – napríklad zlatá retiazka s príveskom v tvare srdca, 18 karátov, s jedným briliantom a podobne.
 • Zmluva môže mať aj grafickú prílohu s fotografiou darovaných predmetov. Niektoré šperky mávajú certifikát.

Cenný papier

 • Darovať možno všetky druhy zaknihovaných cenných papierov aj listinné cenné papiere.
 • Okrem posledných uvedených prevod cenných papierov sprostredkuje banka alebo iný člen Centrálneho depozitu cenných papierov .
 • Darovanie sa uskutoční formou prevodu cenných papierov medzi majetkovými účtami darcu a obdarovaného.
 • Obidve strany prevodu si musia u svojho evidenta (centrálneho depozitu alebo jeho člena, ktorý im vedie majetkový účet) podať príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov.
 • K príkazu treba priložiť písomnú darovaciu zmluvu s notársky overenými podpismi.
 • Príkaz na prevod môže podať aj druhá strana (obdarovaný), respektíve tretia osoba na základe plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

Podiel v urbariáte

 • Dohoda o prevode vlastníctva podielu (darovacia zmluva) spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu.
 • Nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností.
 • Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza (daruje), majú spoluvlastníci predkupné právo.
 • Výnimkou je prevod blízkej osobe.
 • Ponuka v rámci predkupného práva musí byť urobená písomne a musí byť doručená všetkým členom spoločenstva.

(Zdroj: advokátska kancelária Petrán & Kováčiková, VÚB banka, Občiansky zákonník,zákon o pozemkových spoločenstvách a iné, ht, ILUSTRAČNÉ FOTO – FOTOLIA)

daroviacia_zmluva-web_res.jpg

Darovanie podielu vo firme

Pri prevode obchodného podielu vo firme nejde vyslovene o darovanie. Zákon pozná iba odplatný alebo bezodplatný prevod. Čo treba spraviť?

 1. Najskôr treba zamýšľaný prevod obchodného podielu nechať schváliť valným zhromaždením (ak spoločenská zmluva firmy neustanovuje niečo iné).
 2. Spisuje sa zmluva o prevode obchodného podielu. Musí byť písomná a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám.
 3. Aby sa zmena v osobe spoločníka vykonala aj v obchodnom registri, treba podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do obchodného registra.
 4. V prípade prevodu väčšinového obchodného podielu sa k návrhu dokladá aj súhlas správcu dane s prevodom. Tento súhlas je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa.
 5. Ak ide o prevod menšinového obchodného podielu alebo je prevodcom, prípadne nadobúdateľom zahraničná osoba, súhlas správcu dane sa nahrádza písomným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť doložiť tento súhlas.
 6. Živnosť (živnostenské oprávnenie) nemožno preniesť na inú osobu. Teda ani darovať.

(Zdroj: Notárska komora SR, ht)

Peniaze syn dostal, no dal ich namiesto do bytu firme

Môžem prísť o darované peniaze alebo môžem chcieť nazad dar, ktorý syn použil inak, ako som chcela? Na otázky o darovaní odpovedá advokátka Hana Kováčiková z advokátskej kancelárie Petrán & Kováčiková.

 • Otec predal nehnuteľnosť. Sestra dlhšie býva v jeho byte, a preto sa rozhodol, že jej nič nepovie a peniaze z predaja rozdelil pre neho a pre mňa. Moju časť mi ako dar poslal na účet, zmluvu sme nespisovali. Môže sestra niečo namietať a môžem o peniaze prísť?

sm-0328-021f-pozemokVS.rw-120x90.jpgO peniaze neprídete. No sestra môže namietať v dedičskom konaní, že sa má ponížiť vaše dedičstvo o hodnotu daru, ktorý ste dostali od poručiteľa počas jeho života.

Iná situácia by nastala, ak by sestra úspešne napadla platnosť prevodu.

Napríklad, že prevod neuskutočnil otec sám a nebol svojprávny na takýto úkon. To by musela preukázať v súdnom konaní. Podkladom na vrátenie peňazí by potom bolo súdne rozhodnutie o neplatnosti právneho úkonu, ktorým otec peniaze previedol.

 • Darovala som synovi peniaze na byt, aby sa mohli s nevestou od nás odsťahovať. Je nás v malom byte veľa. Nemali sme o tom žiadnu zmluvu. Peniaze však syn použil na niečo iné – dal ich radšej do svojho podnikania, pretože mal problémy. Mne sa to však nepáči, nesúhlasím s tým. Musí mi ich vrátiť?

Vrátenia daru sa môžete domáhať len v zákonom stanovenom prípade – ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Musí ísť o závažné skutky. Napríklad o fyzické napádanie, hrubé urážky a podobne.

Vami uvedený dôvod by zrejme na súde neobstál, a to aj z dôvodu, že chýbajú konkrétne dôkazy o obsahu darovacej zmluvy.

 • Pozemok vlastníme traja – mama, ja a sestra. Mamka chce svoj podiel previesť na mňa. Má sestra nejaké predkupné právo, ktoré treba rešpektovať, aby sme neporušili zákon?

Podieloví spoluvlastníci majú síce zo zákona predkupné právo, no platia výnimky. K nim patrí prevod na blízku osobu, ktorou ako dcéra voči matke ste.

Matka preto prevodom svojho spoluvlastníckeho podielu na vás sestrino predkupné právo neporuší.

(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO SME – VLADO ŠIMÍČEK)

SkryťVypnúť reklamu

Pri prevodoch nehnuteľností musíte urobiť písomnú zmluvu a dodržať požiadavky katastra.
Poistiť si dar zmluvou alebo nie, keď ide o deti alebo o blízkych? To je bežná dilema starších ľudí, ktorí chcú rozdeliť majetok ešte pred smrťou, aby poplatky pri dedičskom konaní boli čo najnižšie.
Voľba závisí od ľudí v rodine, ktorí sa môžu cítiť darovaním majetku inému dotknutí. Ak existuje možnosť, že budú váš dar v budúcnosti napádať, odporúča sa spísať darovaciu zmluvu, hovorí advokátka Hana Kováčiková.
Chránený bude darca – pre prípad, že by chcel dar naspäť – aj obdarovaný.
V rodinách nie sú výnimkou spory, keď jeden súrodenec druhého po smrti rodiča obviní, že šperky či peniaze mu nik nedaroval a že si ich všetky alebo časť z nich neprávom zobral.
Ako darovať
Darovanie podielu vo firme
Peniaze syn dostal, no dal ich namiesto do bytu firme (otázky a odpovede)
Vždy však voľba, či darovať na základe ústnej dohody, alebo písomnej zmluvy nezávisí od darcu. Napríklad pri nehnuteľnostiach musí byť darovacia zmluva písomná a nové vlastnícke práva treba zavkladovať do katastra.
V takýchto darovacích zmluvách ľudia aj najčastejšie chybujú a kataster žiada nápravu.
„Ľudia si často nájdu vzor darovacej zmluvy na internete a prispôsobia si ju vlastným potrebám, hovorí Katarína Valová z Notárskej komory. „Najmä pri prevodoch nehnuteľností treba dodržať všetky požiadavky katastrálneho zákona, aby sa mohol uskutočniť prevod,“ dodáva.
Ak darujete byt v bytovke, súčasťou zmluvy musí byť aj pristúpenie k zmluve o výkone správy.
Na bežné darovanie hotovosti či rodinných šperkov nemusí byť písomná zmluva rozsiahla. Ak sa ju rozhodnete spísať sami, stáť vás bude iba overenie podpisu darcu.
„Overenie nie je v týchto prípadoch povinné, no je lepšie, keď podpis necháte overiť,“ hovorí advokátka. Predídete neskorším úvahám a pochybnostiam príbuzných o tom, či podpis darcu je pravý, alebo darca bol v čase darovania svojprávny.
Overenie podpisu na matrike (v klientskom centre mestského úradu) stojí 1,50 eura.
U notára je to podľa vyhlášky 1,99 eura. K tomu treba pripočítať odmenu za prístup do Notárskeho centrálneho registra osvedčených podpisov a DPH. Výsledný poplatok teda je 2,87 eura.
Pokiaľ si pre väčšiu právnu istotu necháte spísať darovaciu zmluvu napríklad na nehnuteľnosť u notára do zápisnice, cena sa určuje podľa vyhlášky a odvíja sa od hodnoty daru.
Pri dare nehnuteľnosti v hodnote 110 000 eur by bola cena za darovaciu zmluvu zhruba 430 eur a DPH (spolu 516 eur) plus prípadné výdavky. Ak notár príde ku vám domov, má nárok na náhradu straty času (3,32 eura za každú aj za začatú hodinu cesty).
Výhodou spísania zmluvy u notára sú polovičné poplatky za vklad do katastra, pretože podávajú žiadosť elektronicky.
Časté omyly sa spájajú s vymáhaním daru naspäť.
V praxi obdarovaný nebýva vráteniu darovaných peňazí či nehnuteľnosti naklonený a vec sa zvyčajne rieši na súde. Občiansky zákonník je v tejto veci pomerne strohý – darovať nemôžete s nejakou podmienkou alebo s očakávaním, že za dar niečo dostanete.
Takéto darovanie by bolo neplatné. A vrátenia daru sa môžete domáhať len vtedy, ak sa obdarovaný správa k vám alebo k členom vašej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.
„Ide o situácie, keď sa darcovi zo strany obdarovaného dostane nevďaku a jeho správanie možno posudzovať ako hrubé porušenie dobrých mravov,“ vysvetľuje Valová.
To znamená, že ide napríklad o fyzické či o psychické násilie, urážky, zosmiešňovanie a podobne.
Peniaze
Nehnuteľnosť
Zlato, šperky, starožitný porcelán a iné
Cenný papier
Podiel v urbariáte
(Zdroj: advokátska kancelária Petrán & Kováčiková, VÚB banka, Občiansky zákonník,zákon o pozemkových spoločenstvách a iné, ht, ILUSTRAČNÉ FOTO – FOTOLIA)
daroviacia_zmluva-web_res.jpg
Pri prevode obchodného podielu vo firme nejde vyslovene o darovanie. Zákon pozná iba odplatný alebo bezodplatný prevod. Čo treba spraviť?
(Zdroj: Notárska komora SR, ht)
Môžem prísť o darované peniaze alebo môžem chcieť nazad dar, ktorý syn použil inak, ako som chcela? Na otázky o darovaní odpovedá advokátka Hana Kováčiková z advokátskej kancelárie Petrán & Kováčiková.
sm-0328-021f-pozemokVS.rw-120x90.jpgO peniaze neprídete. No sestra môže namietať v dedičskom konaní, že sa má ponížiť vaše dedičstvo o hodnotu daru, ktorý ste dostali od poručiteľa počas jeho života.
Iná situácia by nastala, ak by sestra úspešne napadla platnosť prevodu.
Napríklad, že prevod neuskutočnil otec sám a nebol svojprávny na takýto úkon. To by musela preukázať v súdnom konaní. Podkladom na vrátenie peňazí by potom bolo súdne rozhodnutie o neplatnosti právneho úkonu, ktorým otec peniaze previedol.
Vrátenia daru sa môžete domáhať len v zákonom stanovenom prípade – ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.
Musí ísť o závažné skutky. Napríklad o fyzické napádanie, hrubé urážky a podobne.
Vami uvedený dôvod by zrejme na súde neobstál, a to aj z dôvodu, že chýbajú konkrétne dôkazy o obsahu darovacej zmluvy.
Podieloví spoluvlastníci majú síce zo zákona predkupné právo, no platia výnimky. K nim patrí prevod na blízku osobu, ktorou ako dcéra voči matke ste.
Matka preto prevodom svojho spoluvlastníckeho podielu na vás sestrino predkupné právo neporuší.
(ht, ILUSTRAČNÉ FOTO SME – VLADO ŠIMÍČEK)

Zobraziť kompletný kurzový lístok
Po dlhej izolácii štát vymáha aj stovky eur.
Hrozí mu dvanásť a viac rokov väzenia.
Dematovičizácia nebude možná bez spovede komplicov.
Prečítajte si najdôležitejšie správy.
Aký osud mali Slováci po majstrovstvách sveta 2010? Čo robia dnes?
Angažmán v Twitteri si odnášajú dlhodobé plány automobilky.
Domácnosti ostávajú v neistote.
Hydrex bol na trhu tri desaťročia.
Ropa je dlhodobo tlačená nadol obavami z recesie globálnej ekonomiky.
Podľa telekomunikačného regulátora predstavujú neprijateľné riziko pre národnú bezpečnosť.
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.skSlovak SpectatorAgentúrne správyVydavateľstvoInzerciaOsobné údajeNávštevnosť webuPredajnosť tlačePetit AcademySME v škole
© Copyright 1997-2022 | Petit Press, a.s.

source