Používame cookies, aby sme vám prehľadávanie stránok Rady čo najviac uľahčili. Niektoré súbory cookies sa využívajú na získanie súhrnných štatistík o návštevách stránok, ktoré nám pomáhajú stránky neustále zlepšovať a lepšie reagovať na vaše potreby. Iné sa používajú na zlepšenie výkonnosti stránok a zaistenie ich bezpečnosti.
S vaším súhlasom budeme využívať cookies spoločností AT Internet a Hotjar s cieľom získať súhrnné anonymné údaje o tom, ako naši návštevníci prehľadávajú naše webové sídlo a ako sa na ňom správajú. Tieto údaje použijeme na zlepšenie vašich skúseností s našim webovým sídlom.
Viac informácií o súboroch cookies, o tom, ako a prečo ich používame, a ako si môžete zmeniť nastavenia, sa nachádza na stránke o podmienkach týkajúcich sa cookies.
Európska rada
Rada Európskej únie
Európska rada
Rada EÚ
Euroskupina
Témy
Politiky EÚ
Zaujímavé príbehy
Kalendár zasadnutí
Zasadnutia lídrov EÚ
Ministerské a iné zasadnutia
Aktuality
Audiovizuálne zdroje
Tlačové služby
Vyhľadávanie
Zdroje
Knižnica Rady
Konflikty vytvárajú príležitosti na páchanie organizovanej trestnej činnosti a zvyšujú hrozbu, ktorú môžu zločinecké skupiny predstavovať pre vnútornú bezpečnosť. Trestné činy v konfliktných situáciách môžu zahŕňať:
Ministri vnútra EÚ 28. marca 2022 podporili mobilizáciu platformy EÚ na boj proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti (EMPACT), ktorá má pomôcť členským štátom EÚ bojovať proti zločineckým sieťam a jednotlivcom, ktorí zneužívajú vojnu na Ukrajine. Medzi priority EÚ v oblasti trestnej činnosti sa zaradili niektoré núdzové opatrenia, napríklad obchodovanie s ľuďmi, financovanie trestnej činnosti, pranie špinavých peňazí a vymáhanie majetku, nové psychoaktívne látky a syntetické drogy a vysokorizikové zločinecké siete.
Organizovaná trestná činnosť predstavuje pre európskych občanov, podniky a inštitúcie, ako aj hospodárstvo významnú hrozbu. V roku 2019 dosiahli príjmy z trestnej činnosti na hlavných zločineckých trhoch 1 % HDP EÚ, t. j. 139 miliárd eur.
Zločinecké skupiny sú prítomné vo všetkých krajinách EÚ a často pôsobia naprieč hranicami. Až 70 % zločineckých skupín pôsobí vo viac ako troch členských štátoch.
Na vrchole rebríčka trestnej činnosti v Európe je obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita, podvody v oblasti spotrebnej dane, prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi.
V máji 2021 prijala EÚ svoje priority v boji proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti na najbližšie štyri roky. Tieto priority sa budú plniť v rokoch 2022 až 2025 v rámci Európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT).
Vo februári 2021 sa krajiny EÚ rozhodli, že z platformy EMPACT urobia trvalý nástroj boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti. V rámci neho budú členské štáty EÚ, agentúry a iní partneri úzko spolupracovať pri riešení kľúčových hrozieb trestnej činnosti. Spoločne budú rozvíjať operačné opatrenia zamerané na rozloženie zločineckých sietí, ich štruktúr a obchodných modelov.
Infografika – Výsledky EÚ v boji proti trestnej činnosti (2018 – 2021)
Iniciatíva EMPACT priniesla v rokoch 2018 – 2021 významné výsledky, napríklad:
Tento dokument je v súčasnosti k dispozícii len v týchto jazykoch:
Viac sa o najnovších operačných výsledkoch v rámci celej EÚ dozviete tu:
Desať priorít EÚ v boji proti trestnej činnosti, ktoré prijala Rada, vychádza z odporúčaní hodnotenia hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti v EÚ (EU SOCTA), ktoré vypracoval Europol, ako aj z iných strategických dokumentov, hodnotení a politík.
43 % organizovaných zločineckých skupín v EÚ je zoskupených okolo centrálnej skupiny, 40 % je usporiadaných hierarchicky a 17 % sú voľné siete.
Je preto nevyhnutné zintenzívniť úsilie o rozkladanie štruktúr organizovanej trestnej činnosti a zamerať sa tak na skupiny, ktoré predstavujú vyššie riziko pre bezpečnosť Európy, ako aj na vysokopostavených jednotlivcov v ich hierarchiách.
Úsilie EÚ o rozkladanie vysokorizikových zločineckých sietí sa sústreďuje najmä na skupiny, ktoré využívajú:
Infografika – Najväčšie kybernetické hrozby v EÚ
Počítačová kriminalita sa väčšinou zameriava na počítače, siete alebo iné formy informačných a komunikačných technológií. Zahŕňa napríklad tvorbu a šírenie malvéru, hackovanie s cieľom získať citlivé údaje a útoky s cieľom vyradiť z prevádzky služby a spôsobiť tak finančnú škodu a/alebo poškodiť dobré meno.
Kybernetické útoky a počítačová kriminalita sú ‒ čo do počtu a sofistikovanosti ‒ v celej Európe na vzostupe. Tento trend bude v budúcnosti pokračovať, keďže do roku 2024 by malo byť na celom svete na internet vecí napojených 22,3 miliardy zariadení.
EÚ má v úmysle posilniť svoje opatrenia proti počítačovej kriminalite najmä tým, že sa zameria na jej páchateľov, ktorí ponúkajú špecializované kriminálne služby online.
Obchodovanie s ľuďmi je závažným trestným činom, ktorým sa porušujú základné práva. Jeho súčasťou je zločinecké vykorisťovanie zraniteľných osôb výlučne na účely ekonomického zisku.
Najčastejším druhom obchodovania s ľuďmi v EÚ (59 %) je sexuálne vykorisťovanie, po ktorom nasleduje pracovné vykorisťovanie (21 %), nútená trestná činnosť (10 %), nútené žobranie, nútené manželstvá a domáce otroctvo.
EÚ prijala viacero opatrení, ktorých cieľom je predchádzať obchodovaniu s ľuďmi, trestať páchateľov a chrániť obete.
Zákaz otroctva a nútených prác:
Je však potrebné urobiť viac, ak sa majú narušiť zločinecké siete, ktoré sa podieľajú na obchodovaní s ľuďmi, a najmä pôsobenie zločincov, ktorí:
Počet prípadov zahŕňajúcich vykorisťovanie detí online v posledných rokoch neustále rastie a počas pandémie COVID-19 sa tento nárast ešte zintenzívnil.
Rýchla technologická inovácia a bežná a rozširujúca sa dostupnosť informačných a komunikačných technológií dávajú zločincom príležitosť zneužívať a vykorisťovať deti. Tento druh trestnej činnosti sa často nenahlasuje a mnohé obete, žiaľ, ostávajú neidentifikované.
EÚ sa usiluje bojovať proti zneužívaniu detí online aj offline vrátane tvorby a šírenia materiálu so zneužívaním detí, ako aj sexuálnemu vykorisťovaniu detí online.
Inštitúcie EÚ v súčasnosti pracujú na nových právnych predpisoch na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí a ich vykorisťovaniu.
Prevádzačstvo je globálnou trestnou činnosťou, ktorá vystavuje migrantov život ohrozujúcim rizikám. Migračná kríza z roku 2015 sa výrazne odrazila na kriminálnom prostredí v Európe, keď sa zločinecké siete začali v oveľa väčšej miere angažovať v prevádzačstve.
Vyše 90 % migrantov platí prevádzačom, aby sa dostali do Európy. Pre zločinecké siete to predstavuje mimoriadne lukratívny biznis s nízkym rizikom odhalenia. Podľa odhadov dosiahlo prevádzačstvo v roku 2015 celosvetový obrat vo výške 3 až 6 miliárd eur a v roku 2019 na námorných trasách vedúcich do Európskej únie 200 miliónov eur.
EÚ podnikla v boji proti zločineckým sieťam, ktoré zneužívajú zraniteľných migrantov, rozhodné kroky a je odhodlaná podniknúť aj ďalšie, a to najmä proti zločincom, ktorí poskytujú pomocné služby na hlavných migračných trasách.
Infografika – Trh s drogami v EÚ
38 % všetkej trestnej činnosti v EÚ súvisí s obchodovaním s drogami. Trh s nelegálnymi drogami je jedným z hlavných zdrojov príjmov organizovaných zločineckých skupín v Európskej únii a dosahuje odhadovanú ročnú maloobchodnú hodnotu minimálne 30 miliárd eur.
Európske trhy s drogami charakterizuje:
Tento vývoj sa počas krízy COVID-19 ešte zintenzívnil.
Hlavným cieľom EÚ v tejto oblasti je identifikovať a narušiť zločinecké siete, ktoré sa podieľajú na obchodovaní s drogami vrátane obchodovania s kanabisom, kokaínom, heroínom, syntetickými drogami a novými psychoaktívnymi látkami a na ich distribúcii.
Podvodné schémy zamerané na súkromné osoby, podniky a kritickú infraštruktúru pôsobia v celej EÚ.
Podvodníci využili pandémiu COVID-19 na to, aby zneužili neistotu a rastúci dopyt po niektorých výrobkoch, ktorý bol dôsledkom tejto krízy, a aby z nich profitovali. Medzi oblasti hospodárskej trestnej činnosti, na ktoré sa spoločné vyšetrovacie tímy EÚ zvlášť zameriavajú, patria:
Organizovaná majetková trestná činnosť je najviditeľnejším typom organizovanej trestnej činnosti s priamym dosahom na ľudí a organizácie. V EÚ sa každoročne nahlasuje vyše milión prípadov súvisiacich s krádežou vlámaním.
V roku 2020 počet vlámaní do domácností a bežných krádeží vo všeobecnosti klesol, keďže pre obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 trávili ľudia viac času doma.
EÚ sa usiluje narúšať zločinecké siete, ktoré sa podieľajú na organizovanej majetkovej trestnej činnosti, a zameriava sa najmä na:
Infografika – Ako EÚ bojuje proti trestným činom proti životnému prostrediu
Trestné činy proti životnému prostrediu sa stali jednou z najvýnosnejších foriem organizovanej trestnej činnosti na svete, ktorá má výrazný vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na zdravie ľudí.
Medzi trestné činy proti životnému prostrediu patrí:
EÚ podnikla niekoľko krokov v rámci boja proti zločineckým sieťam, ktoré sa podieľajú na všetkých formách trestnej činnosti proti životnému prostrediu, a má v úmysle podniknúť ďalšie najmä proti zločineckým skupinám, ktoré dokážu prenikať do zákonných podnikateľských štruktúr alebo zakladať vlastné spoločnosti, aby si tak uľahčili trestnú činnosť.
Zločinci sa pri vykonávaní svojej činnosti často spoliehajú na dostupnosť zbraní. Trh so strelnými zbraňami v EÚ však svojou veľkosťou ostáva neveľký. V rokoch 2019 až 2020 orgány presadzovania práva EÚ zaistili viac ako 11 000 strelných a iných zbraní.
EÚ a jej členské štáty už niekoľko rokov koordinujú činnosti v rámci boja proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami, vynárajú sa však nové hrozby, ktoré si vyžadujú nové opatrenia.
EÚ má preto v úmysle zintenzívniť svoje úsilie v boji proti zločincom, ktorí sa podieľajú na: nedovolenom obchodovaní so strelnými zbraňami, ich distribúcii a používaní.
V júli 2021 vypracovala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) príručku o strelných zbraniach s cieľom pomôcť vnútroštátnym príslušníkom pohraničnej stráže a colným orgánom bojovať proti trestnej činnosti súvisiacej so zbraňami.
Okrem týchto desiatich priorít sa bude ako ku horizontálnemu cieľu pristupovať k výrobe a poskytovaniu falošných dokladov a dokladov získaných podvodným spôsobom, keďže ide o kľúčový faktor umožňujúci mnohé trestné činy.
Zločinci rýchlo prispôsobili svoje techniky tak, aby mohli využiť neistotu vyvolanú krízou COVID-19. Najčastejšími trestnými činmi počas pandémie sú:
V roku 2020 koordinoval Europol operáciu Shield, celosvetové úsilie zamerané proti obchodovaniu s falšovanými a zneužitými liekmi a dopingovými látkami. Počas tejto operácie príslušníci orgánov presadzovania práva rozložili 25 zločineckých skupín, zatkli takmer 700 podozrivých osôb a zaistili lieky a dopingové látky v hodnote 73 miliónov eur.
EMPACT je multidisciplinárna iniciatíva EÚ založená na dôkazoch a spravodajských informáciách, ktorej cieľom je riešiť hlavné hrozby trestnej činnosti, ktorým EÚ čelí. Riadia ju členské štáty a zahŕňa spoluprácu veľkého počtu subjektov a partnerov, medzi ktoré patria:
Súčasťou tejto iniciatívy sú preventívne a represívne opatrenia, ako aj operačné a strategické opatrenia.
Platforma EMPACT sa prvýkrát realizovala v rokoch 2012 až 2013. V rokoch 2014 až 2017 a 2018 až 2021 nasledovali dva plnohodnotné štvorročné cykly. Rada v marci 2021 prijala závery o trvalom pokračovaní platformy EMPACT ako kľúčového nástroja operačnej spolupráce v boji proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti.
EMPACT bude pokračovať v štvorročných cykloch, ktoré sa začínajú hodnotením hrozieb trestnej činnosti a prijatím priorít EÚ v oblasti boja proti trestnej činnosti. Pri každej z týchto priorít sa potom vypracujú, implementujú a monitorujú ročné operačné akčné plány. Na konci každého štvorročného cyklu sa vykoná nezávislé hodnotenie s cieľom posúdiť jeho vykonávanie a výsledky, ktoré sa potom zohľadnia v ďalšom cykle.
Viac informácií o fungovaní platformy EMPACT:
Tento dokument je v súčasnosti k dispozícii len v týchto jazykoch:
Je na tejto stránke chyba?
O sekretariáte
Interné politiky
Kontakt
Odber e-mailových správ
Zaregistrujte sa na odber e-mailových a SMS upozornení
O tejto stránke
Toto webové sídlo je oficiálnym webovým sídlom Rady EÚ a Európskej rady. Spravuje ho generálny sekretariát Rady, ktorého úlohou je pomáhať Rade EÚ a Európskej rade pri práci.
Sledujte nás

source